Algemene voorwaarden Tekstbureau de Schrijfkameleon

Versie: 13 september 2022

1.  Definities

1.1. Tekstbureau de Schrijfkameleon, de eenmanszaak van Mirjam de Stigter, gevestigd te Genderen onder KvK-nummer 83980369. Ook wel: Opdrachtnemer.

1.2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die Tekstbureau de Schrijfkameleon een Opdracht geeft.

1.3. Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever tot het verlenen van een of meerdere diensten door Tekstbureau de Schrijfkameleon.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) gesloten tussen Partijen, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.5. Partijen: Tekstbureau de Schrijfkameleon en Opdrachtgever.

2.   Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en alle overeenkomsten waarbij Tekstbureau de Schrijfkameleon als Opdrachtnemer optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

2.2. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

3.    Aanbod & offertes

3.1. Een aanbod of offerte is maximaal 5 werkdagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.

3.2. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.3. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste prijs heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur Tekstbureau de Schrijfkameleon nodig heeft om de dienst te verlenen.

3.4. Aan de geschatte uren voor een dienst en de daaruit voortvloeiende totaalprijs kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen.

3.5. Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de

Opdrachtgever er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Tekstbureau de Schrijfkameleon begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Tekstbureau de Schrijfkameleon pas nadat deze schriftelijk door de Tekstbureau de Schrijfkameleon zijn bevestigd.

4.                  Tarieven Algemeen

4.1. Alle tarieven die Tekstbureau de Schrijfkameleon hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw, en exclusief eventuele overige kosten (zoals reiskosten en belkosten), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

4.2. Alle tarieven die Tekstbureau de Schrijfkameleon hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Tekstbureau de Schrijfkameleon te allen tijde wijzigen.

4.3. Tekstbureau de Schrijfkameleon maakt haar nieuwe tarieven minimaal één maand van tevoren bekend aan haar bestaande klanten.

4.4. Indien Partijen voor dienstverlening door Tekstbureau de Schrijfkameleon een vaste prijs zijn overeengekomen en Opdrachtgever extra dienstverlening wenst, dan mag Tekstbureau de Schrijfkameleon een meerprijs in rekening brengen voor het meerwerk wat zij doet buiten de afgesproken vaste prijs, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Spoed

4.5. Indien Opdrachtgever spoed heeft bij een Opdracht, dan is Tekstbureau de Schrijfkameleon gerechtigd 40% van haar regulier gehanteerde tarief in rekening te brengen.

4.6. Er is sprake van spoed indien Opdrachtgever de uitvoering van de opdracht binnen 2 werkdagen voltooid wil zien.

4.7. De uitvoering van de spoedopdracht vangt aan wanneer Tekstbureau de

Schrijfkameleon een schriftelijk akkoord op de offerte of het aanbod heeft ontvangen.

4.8. De verantwoordelijkheid van de daadwerkelijke voltooiing binnen 2 werkdagen ligt tevens bij Opdrachtgever. Van Opdrachtgever wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk reageert op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, vragen die Tekstbureau de Schrijfkameleon stelt en conceptversies die Tekstbureau de Schrijfkameleon levert, zodat Tekstbureau de Schrijfkameleon kan voldoen aan de wens om de spoedopdracht binnen 2 werkdagen af te hebben.

5.    Uitvoering van de Opdracht

5.1. Tekstbureau de Schrijfkameleon voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

5.2. Tekstbureau de Schrijfkameleon heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

5.3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Tekstbureau de Schrijfkameleon.

5.4. Stelt Opdrachtgever de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de Opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Tekstbureau de Schrijfkameleon haar werkzaamheden opschorten.

5.5. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Opdrachtgever.

5.6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.7. Tekstbureau de Schrijfkameleon heeft geen bewaarplicht ten opzichte van de door haar vervaardigde werken.

6.   Feedbackrondes

6.1. Opdrachtgever heeft 2 feedbackrondes per Opdracht, tenzij anders blijkt uit het aanbod of anders is overeengekomen.

6.2. Opdrachtgever heeft 7 kalenderdagen de tijd om feedback te geven op een conceptversie. Deze feedback wordt waar mogelijk en indien redelijk, verwerkt tot definitieve versie.

6.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn reageert op een conceptversie, dan wordt de conceptversie als definitieve versie beschouwd.

6.4. Opdrachtgever is na levering van een definitieve versie, het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

7.  Levering

7.1. Definitieve versies worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen maximaal 14 kalenderdagen na de laatste conceptversie geleverd, tenzij anders overeengekomen. 7.2. Definitieve versies worden digitaal geleverd per WeTransfer, Google Drive of per e-mail.

7.3. Tekstbureau de Schrijfkameleon levert alleen een definitieve versie wanneer de betaling volledig is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

8.    Betaling

8.1. Betaling van de Opdracht dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Het staat Tekstbureau de Schrijfkameleon vrij om een aanbetaling te vragen.

8.3. Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Tekstbureau de Schrijfkameleon in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

8.4. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Opdrachtgever 30 kalenderdagen na factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Tekstbureau de Schrijfkameleon de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever. Dit bedrag bestaat uit minstens € 40 en is Opdrachtgever zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

8.4. Betaalt Opdrachtgever niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Tekstbureau de Schrijfkameleon de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de Opdracht opschorten of dan kan zij de overeenkomst ontbinden.

8.5. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Tekstbureau de Schrijfkameleon onmiddellijk opeisbaar en is Tekstbureau de

Schrijfkameleon gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

9.   Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Tekstbureau de Schrijfkameleon behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekstbureau de Schrijfkameleon de door Tekstbureau de Schrijfkameleon vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

9.3. Opdrachtgever krijgt een publicatierecht van de geleverde definitieve versies van de Opdracht. Opdrachtgever heeft nooit een publicatierecht voor conceptversies.

9.4. Definitieve versies voortvloeiend uit de Opdracht mogen alleen door Opdrachtgever gepubliceerd worden voor de doeleinden die vooraf samen zijn overeengekomen. 9.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit een met Tekstbureau de Schrijfkameleon gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Tekstbureau de Schrijfkameleon schriftelijk toestemming geeft.

9.6. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het

Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Tekstbureau de Schrijfkameleon niet toegestaan definitieve versies of conceptversies van de Opdracht te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:

  1. indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomtof op een andere manier in gebreke is;
  2. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 11;
  3. in geval van faillissement van Opdrachtgever, tenzij de intellectuele

eigendomsrechten volledig aan Opdrachtgever zijn overgedragen.

  • Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming niet geleverde definitieve versies of conceptversies van de Opdracht aanpassen, of op ruimere of andere wijze (her)gebruiken dan is overeengekomen.
  • Opdrachtgever dient Tekstbureau de Schrijfkameleon te vermelden bij haar werk indien zij dit wenst.
  • Tekstbureau de Schrijfkameleon behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, om door haar geschoten materiaal zelf te gebruiken voor waaronder begrepen maar niet beperkt tot – eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en promotie.

10.  Overmacht

10.1. Tekstbureau de Schrijfkameleon is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: ziekte, stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, software- en telecomstoringen, epidemieën, en overheidsmaatregelen.

10.3. Tekstbureau de Schrijfkameleon stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

10.4. Tekstbureau de Schrijfkameleon zal in geval van overmacht met Opdrachtgever zoeken naar een passende oplossing.

10.6. In geval van overmacht is Tekstbureau de Schrijfkameleon niet tot vergoeding van schade gehouden.

10.7. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

10.8. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1. Zowel Opdrachtgever als Tekstbureau de Schrijfkameleon mag de overeenkomst door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen.

11.2. Zowel Opdrachtgever als Tekstbureau de Schrijfkameleon mag de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.

11.4. Wanneer Tekstbureau de Schrijfkameleon de overeenkomst beëindigt door opzegging of ontbinding, dan heeft zij in ieder geval aanspraak op de aanbetaling. Heeft zij meer werk verricht naar rato van de aanbetaling, dan heeft zij aanspraak op de betaling van het totaal van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

11.5. Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt door opzegging of ontbinding, dan behoudt Tekstbureau de Schrijfkameleon aanspraak op het totaal overeengekomen bedrag voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien het bedrag op basis van een schatting in uren inhield, dan behoudt Tekstbureau de Schrijfkameleon het recht op betaling naar de uren van de schatting.

11.6. Indien Opdrachtgever op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

11.7. Tekstbureau de Schrijfkameleon is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst conform dit artikel beëindigt.

12.  Vrijwaringen & aansprakelijkheid

12.1. Tekstbureau de Schrijfkameleon is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij deze schade aan Tekstbureau de Schrijfkameleon is toe te rekenen.

12.2. Indien Tekstbureau de Schrijfkameleon aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.

12.3. Tekstbureau de Schrijfkameleon is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

12.4. Tekstbureau de Schrijfkameleon is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Opdrachtgever gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

12.5. Opdrachtgever vrijwaart Tekstbureau de Schrijfkameleon tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

12.6. Indien Tekstbureau de Schrijfkameleon aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

13.  Overige bepalingen

13.1. Op de rechtsverhouding tussen Tekstbureau de Schrijfkameleon en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

13.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3. Tekstbureau de Schrijfkameleon is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Tekstbureau de Schrijfkameleon zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Opdrachtgever.

13.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Tekstbureau de Schrijfkameleon, dan treden de wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

13.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

13.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.